Вработени

 ЉУБИЦА НЕВЕСЕЛОВА

ДИРЕКТОР

Васе Митев

(педагог)

Ѓорѓе Прочков

(секретар)

Стојан Манолев

(физика)

 Ангелина Занова

(биологија)

Тања-Тунгелова-Кимова

(географија)

Даниел Марџиев

(математика)

Сељами Тахир

(математика, информ.)

 Златко Митков

(македонски јазик и лит.)

Бранко Ѓорѓиев

(македонски јазик и лит.)

Душко Кортов

(историја)

Зоран Јовановиќ

(спорт)

 Слободан Митков

(спорт)

Виктор Давчев

(музичка уметност)

Радомир Кнежевиќ

(ликовна уметност)

Марија Џекова

(англиски јазик)

 Костадинка Андонова

(француски, латински јазик)


Милка Каракотева

(Англиски јазик)

Цветанка Тушева

(македонски јазик и лит.)

Ташка Гетова

(Бизнис)

 Љубица Невеселова

(социологија)

Јаворка Стојанова

(психологија, педагогија)

Марија Коцева

(филозофија, етика,)

Наќо Кимов

(стручни предмети)

Ристе Стојанов 

(стручни предмети)

Бранко Стојанов

(стручни предмети)

Ванчо Угарчев

(стручни предмети)

Дарко Калковалиев

(стручни предмети)

Зорица Жежова

(стручни предмети)

 

Слободан Гунов

(историја)

 

Маргарита Зајкова

(информатика)

Сузана Гелова

(хемија)

Тања Ефремовска

(биологија)

Гордана Зафирова

(англиски јазик)

Страшо Јанчев

(проектни активности)