За нас

Лична карта на училиштето


Училиштето започнува со работа во 1959/60 година како земјоделско училиште „Каме Почлизов“. Подоцна во 1972/73 година во училиштето се воведуваат и гимназиски паралелки со што станува училишет центар на средно образование. Во 1991 година, училишната зграда беше реновирана и беше дограден нов дел.

Денеска во училиштето покрај гимназиска насока, егзистира и земјоделско-ветеринарната стука – образовни профили лозаро-винарски техничар и техничат за фармерско производство. Во гимназиското образование, учениците се определуваат на едно од следниве две подрачја: општествено-хуманистичкото и природно-математикчкото подрачје. Наставата во училиштето се изведува во современо опремени кабинети со компјутер за секој ученик. Образовната практика учениците од земјоделско-ветеринарната струка ја изведуваат на површините од училишната економја. Во рамките на училишната економија училиштето располага со 1,5 хектари лозов насад, 6 хектари житарица, 0,5 хектари пченка, 0,5 хектари насад со јапонско јаболко, 0,5 хектари калинки како и други необработливи површини. Располага и со земјоделска механизација за практична обука и обработка на површините како и со винарија за преработка на грозје.

Општи податоци за ушилиштето


Име на училиштето Средно општинско училиште “Гоце Делчев“
адреса, општина, место Ул:“Првомајска“ бр.3
телефон 034/382-031
факс 034/382-055
е-маил dsuvalandovo@t-home.mk
основано од Собрание на општина Валандово
Верификација- број на актот 0205 – 1138/1
Година на верификација 21.04.1976
Јазик на кој се изведува наставата македонски
Година на изградба  
Тип на градба тврда
Површена на објектот 3400 м2
Површина на училшниот двор  
Површина на спортски терени и игралишта  
Училиштето работи во смена Една (1)
Начин на загревање на училиштето Централно греење
Број на одделенија /
Број на паралелки 16
Број на смени 1
Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво) /
Датум на добиен статус  

Просторни услови за работа на училиштето:


Вкупен број на училишни згради 1
Број на подрачни училишта /
Бруто површина  
Нето површина  
Број на спортски терени 1
Број на катови 2
Број на училници 16
Број на помошни простории 6
Училишна библиотека да

Наставен кадар


Наставата во училиштето ја реализираат вкупно 34 наставници сите со висока стучна спрема и со тенденција на подигање на степенот на образование преку лична надградба на самите наставници.

IMG_4694-p
Одд. вкупно Етничка и полова структура на учениците
Македонци Срби Турци Роми други
м ж м ж м ж м ж м ж
Број на вработени 45 19 18 1 1 1       1  
Број на наставен кадар 34 15 16 1 / 1 /     1 /
Број на стручни соработници 2 1 1                
Административни работници 2 2                  
Техничка служба 6 2 3 / 1            
Директор 1 / 1                

Степен на образование на вработени


Образование Број на вработени
Високо образование 39
Виша стручна спрема 1
Средно образование 6
Училиштето е вклучено во повеќе меѓународни проекти.

Опфатот на учениците


Училиштето во учебната 2015/16 година ќе работи во една смена. Во земјоделско-ветеринарната струка покрај теоретската настава ќе се изведува и практична настава со учениците од II, III и IV година.

324

Мисија на училиштето:


Оспособување на младите за работа и живот во заедницата, да го потикнуваме и обезбедуваме индивидуалниот развој на учениците и наставниците користејќи современа образовна технологија, да ја развиваме свеста за правата и одговорностите да работиме по високи етнички стандарди.

Визија на училиштето:


Сакаме нашето училиште да биде безбедна средина во која учениците ќе доаѓаат со задоволство, затоа што во него наставата ќе биде современа, ефикасна и квалитетна, прилагодена на сличностите и различностите, потребите и интересите на учениците наставниците и локалната заедница.

Класни раководители


Паралелки Раководители на паралелки 2020/21
I-1 Јаворка Стојанова
I-2 Зоран Јовановиќ
I-3 Дарко Калковалиев
I-4 Марија Коцева
II-1 Стојан Манолев
II-2 Милка Каракотева
II-3 Наќо Кимов
II-4 Даниел Марџиев
III-1 Бранко Ѓоргиев
III-2 Ташка Гетова
III-3 Ристе Стојанов
III-4 Јован Угарчев
IV-1 Сељами Тахир
IV-2 Ангелина Занова
IV-3 Елизабета Чилевска Пандева
IV-4 Тања Тугелова

Секции


Реден број Секција Одговорен наставник
1 Литературна Златко Митков
2 Рецитаторска
3 Новинарска Бранко Ѓорѓиев
4 Француски јазик Костадинка Андонова
5 Англиски јазик Марија Џекова
6 Историска Душко Кортов
7 Географиска Тања Тунгелова –
Кимова
8 Математичка Даниел Марџиев
9 Информатичка Сељами Тахир
10 Млади физичари Стојан Манолев
11 Хемиска
12 Биолошко-еколошка Ангелина Занова
13 Мотористика Наќо Кимов
14 Земјоделски машини
15 Ликовна Радомир Кнежевиќ
16 Познавачи на домашните животни Дарко Калковалиев
17 Филозофија и логика Марија Коцева
18 Психологија Јаворка Стојанова
19 Социологија Љубица Невеселова
20 Стреларштво Страшо Јанчев
21 Спортска: мал фудбал, одбојка, ракомет и кошарка Зоран Јовановиќ,
Слободан Митков
22 Музичка уметност
23 Градинарска Јован Угарчев

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *