Back

Здравство и социјална заштита

Избери една од програмите и струките на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово.

HomeЗдравство и социјална заштита

Дентален асистент

270+

Области на учење

29 : 1

Ученик-наставник

5,723

Годишно запишани

#28

Најдобар успех

Што работи денталниот асистент?

- Денталниот асистент планира и подготвува услови за работа во стоматолошка ординација, користи соодветна опрема на работното место, средства за лична заштита и заштита на пациентите,
- Денталниот асистент реализира задачи во доменот на стоматолошката сестринска пракса,
- Асистира и активно учествува при справување со ургентни состојби во стоматолошката практика,
- Дезинфицира и стерилизира инструменти и материјали, контролира квалитет на стерилизација,
- Денталниот асистент евидентира, обработува, администрира и архивира податоци за пациентите и потрошен материјал (поседува информатичка подготвеност) ,
- Денталниот асистент дејствува во рамките на должностите делегирани од страна на стоматологот и под негов надзор.

Денталниот асистент може да се вработи во:

- Дентална ординација и други здравствени ординации
- Компанија за продажба на дентални материјали

Што нуди училиштето

Училиштето располага со лабораторија за практична настава опремена со нагледни средства соодветни за наставата како:
• Модели и мулажи на органи и делови на човечко тело,
• Скелет,
• Слики на анатомска градба на оргаски систем,
• Шеми за физиолошки процеси,
• Мулаж од усна празнина,
• Модел на горна и долна вилица,
• Модел на заби,
• ПРИБОР ЗА ЛАДНА МОДЕЛАЦИЈА НА ЗАБНИ КОРОНКИ,
• Апарати,инструменти, материјали и прибор за работа во дентална пракса,
• Микроскопски препарати,
• Микроскопски препарати од основни патолошки процеси,
• Микроскоп,
• Постери,
• Материјали и препарати за микробиолошка дијагностика.

Часовите учење преку работа кај работодавач и феријална практика се изведуваат во фирмите:

ПЗУ „Аспра-дент‘’ Валандово,
ПЗУ „Д-р Филип Тошев‘’ – Валандово,
ПЗУ „Ве-дент‘’ - Гевгелија,
ПЗУ „Ву-дент’’ - Гевгелија,
ПЗУ „Д-р Македонка‘’ - Миравци,
ПЗУ „Поп-Ристови’’ - Гевгелија.

Upcoming Events

15
Окт
Autumn 2022
08:00 - 17:00
Venice, Italy
30
Сеп
Summer School 2022
08:00 - 17:00
NewYork, USA
23
Дек
Build Education Website Using WordPress
08:00 - 17:00
Chicago, US
all events