Back

Машинство

Избери една од програмите и струките на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово.

HomeМашинска струка

Техничар за компјутерско управување

Со овој профил ученикот се оспособува да:

- Ракува и програмира CNC машини,
- Изработува техничка и технолошка документација за обработка на металите со режење и пластична деформација,
- Ракува со алатни машини, изработува метални конструкции,
- Изработува и одржува алати и изведува заварувачки работи,
- Користи алат,
- Ракува со машини и уреди за изработка на производи од пластични маси,
- Ја планира, организира, следи и оптимизира работата,
- Решава проблеми, контролира квалитет на алати, уреди, материјали и производи, согласно со проектната документација.

270+

Области на учење

29 : 1

Ученик-наставник

5,723

Годишно запишани

#28

Најдобар успех

Техничарот за компјутерско управување може да се вработи во:

- Претпријатија за изработка и монтажа на конструкции со и без заварување,
- Претпријатија за изработка и одржување алати, машини и опрема,
- Преработувачката индустрија,
- Автомобилската индустрија,
- Секаде каде што има машини и постројки и потреба за нивно производство и одржување.,
- Сопствен бизнис.

Училиштето располага со:

- Опремени кабинети со современа ИТ и компјутерска опрема,
- Едукативни софтвери: AutoCAD 2020-22, Autodesk inventor 2020-22,
- 3Д принтер Ender-3max,
- Соодветни нагледни средства, алати за мерење и контрола, разновидни машински елементи, опрема, алатки, прибор и инструменти,
- Земјоделска механизација и машини за преработка на земјоделски производи кои имаат потреба за одржување.

Часовите учење преку работа кај работодавач и феријална практика се изведуваат во фирмите:

• МД Страиште -Валандово,
• Дојран Стил- Николиќ,
• Фанси - Валандово,
• Љотич Џуниор- Пирава.

Настани

15
Окт
Autumn 2022
08:00 - 17:00
Venice, Italy
30
Сеп
Summer School 2022
08:00 - 17:00
NewYork, USA
23
Дек
Build Education Website Using WordPress
08:00 - 17:00
Chicago, US
Сите настани