Back

Запиши се

Избери една од програмите и струките на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово.

HomeСтручно образование

Стручно образование

Машинска струка
Здравство и социјална заштита, Дентален техничар
Земјоделско- ветеринарна, Техничар за фитомедицина
Земјоделско- ветеринарна, Агроехничар

Гимназиско образование

Природно – математичко подрачје (комбинација А),
Природно – математичко подрачје (комбинација Б),
Опшествено – хуманистичко подрачје (комбинација А),
Опшествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б).

Машинска струка

Техничар за компјутерско управување
Часовите учење преку работа кај работодавач и феријална практика се изведуваат во фирмите:
• МД Страиште -Валандово,
• Дојран Стил- Николиќ,
• Fansy- Валандово,
• Љотич Џуниор- Пирава.

Земјоделско-ветеринарна Агроехничар

Часовите учење преку работа кај работодавач и феријална практика се изведуваат во фирмите:
• ПЕГО АГРОФРУИТ,
• Дим Комерц,
• Еко оранжерии Анска Река,
• Млекара Вардарец,
• Тера Мегдан.

Здравство и социјална заштита Дентален асистент

Часовите учење преку работа кај работодавач и феријална практика се изведуваат во фирмите:
• ПЗУ „Аспра-дент“ Валандово,
• ПЗУ „Д-р Филип Тошев“ - Валандово,
• ПЗУ „Ве-дент“ - Гевгелија,
• ПЗУ „Ву-дент“ - Гевгелија,
• ПЗУ „Д-р Македонка“ - Миравци,
• ПЗУ „Поп-Ристови“ - Гевгелија.

Земјоделско- ветеринарна Техничар за фитомедицина

Часовите учење преку работа кај работодавач и феријална практика се изведуваат во фирмите:
• земјоделска аптека Агромол Мицеви Јосифово
• земјоделска аптека Феникс трејд Валандово
• Пегоагрофруит
• Денмарк трејд Јосифово
• Еко оранжерии Анска река Валандово