Back

Запиши се

Избери една од програмите и струките на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово.

HomeПрограми

Гимназиско образование

Природно – математичко подрачје (комбинација А),
Природно – математичко подрачје (комбинација Б),
Опшествено – хуманистичко подрачје (комбинација А),
Опшествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б).

Стручно образование

Машинство
Здравство и социјална заштита
Земјоделство, рибарство и ветеринарство

Земјоделство, рибарство и ветеринарство
Здравство и социјална заштита